Avís legal

Els drets de propietat intel·lectual dels serveis on-line d’Edita.cat i del seu contingut pertanyen a aquesta societat o, si escau, a terceres persones.

L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Per a la utilització amb fins comercials dels continguts de la web, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació, es requereix un permís previ d’Edita.cat.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Edita.cat pugui oferir en la seva seu web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal.

Amb la voluntat de millorar la pàgina web, Edita.cat es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

Edita.cat autoritza mencions als seus continguts en altres webs, sempre que no reprodueixin els continguts presents en la pàgina web de Edita.cat. En el cas de disposar d’un enllaç hipertexte a alguna de les seves pàgines, l’usuari ha de saber que està entrant en la pàgina web de Edita.cat i ha de percebre en el seu navegador la seva adreça URL. Si Edita.cat detecta l’incompliment de les anteriors condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en la seva pàgina web, es reserva el dret d’exercir totes les accions civils i penals necessàries.

Edita.cat pertany al Cep i la Nansa, i la seva raó social és:
CEP I NANSA S.L.
Carrer Santa Eulàlia, 3 Baixos
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona – Spain
NIF B66184227

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!